vocabolario

Storielle serravallesi

Tratto da E’ Buzardéin ’d Seravale del 1996, realizzato da Croce Rossa Italiana, sottocomitato di Serravalle, Pro Loco e Associazione Commercianti e Artigiani.

Via Berthoud vista da Mino Schiaffino

In giurnu èu ‘ndatu daè bésagnéin a katò di sitròuni e surtindu a trovo ‘na sciua ka kunésu nku u sò fiuéin ‘d kuatru o sinq’uani. Am fèrmu a fò due paròle ed ‘ntàuntu a védu ke e fiuéin u guaciòva a bursa di sitròuni. Alua a métu a maun ‘ndràinta da bursa, an piu òin e a gu dagu. A sciùa ag fà aè fiò: kòs kus’ghe diza as sciùu ku tà datu u sitroun? È fiò um guàcia,- pòi u me zlòunga a maun ‘nku u sitròun e um diza: “Lévimghe ‘npò à pèle!”

Un giorno ero andato dal fruttivendolo a comprare delle arance e, uscendo, trovo una signora che conosco con il suo bambino di quattro o cinque anni.
Mi fermo a fare due parole ed intanto vedo che il bambino guardava la borsa con le arance. Allora metto una mano dentro la borsa, ne prendo una e gliela dò. La signora dice al bambino: “Cosa si deve dire al signore che ti ha dato l’arancia?” Il bambino mi guarda, poi mi allunga la mano con l’arancia e mi dice: “Toglimi un pò la buccia!”

Via Tripoli vista da Mino Schiaffino

In giurnalista u và a visitò in manicomiu per fò ‘n servìsciu ‘ntu sò giurnòle. È primòriu ug fà visitò tùti i repòrti e u ghe spiega bàin tutu è funsciunamaintu. Pòi ul pòrta in t’in salòun e lì u ghè tùti i mati riunii. In matu u mòunta ‘nsima d’in tavulein e u diza:’Kuarauntadùi!” e i mati tùti a righe.
Pò u mounta su ‘n’otru e u diza: “Sesàuntatrài!” e i mati Ah! Ah! Ah! Tùti a righe. Alua u giurnalista ug fà aè primoriu: ‘Ma kos ki fàun?”. È primòriu: “Is kòunta è barzelète!” ‘Ntantu ‘n’òtru matu u mòunta ‘ntu tavuléin e u diza: “Kuaraunta-seinkue!” e ‘nsòun u riga. “E kmèla ke auva in riga no?” u d’màunda u giurnalista. È primòriu: “Lè perkè isu u n’è nò bòun a kuntòje!”

Un giornalista va a visitare un manicomio per fare un servizio sul suo giornale. Il Primario gli fa visitare tutti i reparti e gli spiega bene tutto il funzionamento. Poi lo accompagna in un salone e lì vi sono tutti i matti riuniti. Un matto sale sopra un tavolino e dice: “Quarantadue!” e i matti, tutti a
ridere. Poi sale su un altro e dice: “Sessantatre!” e i matti Ah! Ah! Ah! tutti a ridere. Allora il giornalista chiede al Primario: “Ma cosa fanno?”
E il Primario: “Si raccontano le barzellette!” Intanto un altro matto sale sul tavolino e dice: “Quarantacinque!” e nessuno ride. “E perchè adesso non ridono?” domanda il giornalista. Il Primario: “È perchè quello non è capace a raccontarle!”

Vico Gazzale visto da Mino Schiaffino

In giurnu k’éu a Zena um suvéna de ‘ndò a vède è varietà. In bèl mumàintu u sòrta fò na dona e as mèta a baiò. Mi id dòne bèle csì an n’avaivu mòi vistu. A g’avàiva in korpu ke sulu a guaciòla at fòva gni è vistòun. A taku a mi u ghéa òin e a sàintu ku diza: “Ke befana! Ke ràkula! Ke ràgia!” Alùa am giu e ag digu: “Ku me scusa nai? Ma se lè u diza ke isa à nè nò nà bèla dona, a devu dighe ke lè id dòne bèle un se ne ‘ntainda!” E lè: “Isa al sò mi asì klè ‘na bèla dona, ma mi a pensòvu aa mè!”

Un giorno che ero a Genova, mi sovviene di andare a vedere il varietà. Un bel momento esce una donna e si mette a ballare. lo di donne belle così non ne avevo mai visto. Aveva un corpo che solo a guardarla ti faceva venire il ‘vistone’. Vicino a me c’era uno e sento che dice: “Che befana! Che racula! Che racchia!” Allora mi giro e gli dico: “Mi scusi sa? Ma se lei dice che questa non è una bella donna, devo dirle che lei di donne belle non se ne intende!”
E lui: “Quella lo so anch’io che è una bella donna, ma io pensavo alla mia!”


Torna alla HOME

Riccardo Lera

"Io nella vita ho fatto tutto, o meglio un poco di tutto" (Uomo e galantuomo di Eduardo De Filippo) Pediatra, scrittore per diletto, dal 2002 al 2012 assessore alla cultura di Serravalle Scrivia; ex scadente giocatore, poi allenatore e ora presidente del Basket Club Serravalle.